REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU WWW.PAULACADEMY.PL

 

§ 1 Definicje 

Następujące określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: 

1. Rezerwacja – procedura zgłaszania udziału w Wydarzeniu przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

2. Serwis – serwis internetowy działający w domenie www.paulacademy.pl

3. Spółka - Paul Academy Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie, przy Al. Niepodległości 719/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000697035, posługująca się NIP 5851479910, REGON 368379247. Spółka jest organizatorem turystyki wpisanym do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 641.

4. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną – zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, na podstawie której Spółka świadczy na rzecz Użytkownika usługę udostępnienia Serwisu.

5. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym osoba działająca w imieniu własnym lub osób trzecich, w szczególności osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, w szczególności zgłaszająca za pośrednictwem Serwisu udział w Wydarzeniach organizowanych przez Spółkę.

6. Wydarzenie – planowana lub realizowana przez Spółkę usługa, w szczególności usługa turystyczna, której świadczenie proponowane jest Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu. 

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu prowadzonego przez Spółkę, w tym warunki świadczenia przez Spółkę na rzecz Użytkowników usługi udostępnienia Serwisu

2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz korzystania z plików cookies określa Polityka prywatności, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.PAULACADEMY.PL 

 

§ 3 Warunki i zasady korzystania z Serwisu

1. Spółka świadczy na rzecz Użytkowników usługę udostępniania Serwisu, oferującego w szczególności następujące funkcjonalności:

1.1 przegląd Wydarzeń oferowanych przez Spółkę,
1.2 zakup wydarzeń oferowanych przez Spółkę

2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga Rejestracji. Korzystanie z Serwisu i Rejestracja są dobrowolne i bezpłatne. Rezerwacji dokonać mogą jedynie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. W celu dokonania Rezerwacji konieczne jest wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie poprzez wskazanie:

3.1 imienia i nazwiska Użytkownika,
3.2 adresu zamieszkania,
3.3 adresu poczty elektronicznej,
3.4 daty urodzenia

4. Warunkiem Rezerwacji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę. 
Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Zapoznanie się z Wydarzeniami oferowanymi przez Spółkę jest możliwe na podstronie Serwisu dostępnej w zakładce „Oferta”.

6. Dokonywanie Rezerwacji jest możliwe na podstronie Serwisu dostępnej po wyborze przez Użytkownika odnośnika do danego Wydarzenia na podstronie Serwisu dostępnej w zakładce “Oferta”.

7. Spółka ma prawo odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, a w konsekwencji do zablokowania lub dezaktywowania Profilu, jeśli Użytkownik narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, po bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania takich naruszeń w terminie 7 dni.

8. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyn z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

9. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną Spółka składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie Rezerwacji.

10. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się w chwili zawarcia Umowy. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Spółka prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie Rezerwacji.

11. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną Użytkownik składa przez skierowanie oświadczenia odpowiedniej treści na adres biuro.paul@gmail.com z adresu poczty elektronicznej wskazanego przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.

12. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:

12.1 dysponowanie urządzeniem umożliwiającym połączenie z siecią Internet,
12.2 zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego zapoznanie z materiałami dostępnymi za pośrednictwem sieci Internet (przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX i JavaScript, Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną wirtualną maszyną Javy i JavaScript, Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną wirtualną maszyną Javy i JavaScript oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768px, Safari wersji 8.0 lub nowszej z włączoną wirtualną maszyną Javy i JavaScript), w tym obsługującej technologię Java i Java Script) oraz oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików zapisanych w formacie PDF,
12.3 uruchomienie obsługi plików cookies i wyrażenie zgody na umieszczanie plików cookies w komputerze Użytkownika,
12.4 posiadanie dostępu do konta poczty elektronicznej.

13. Zabronione jest:

13.1 uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do Serwisu w części nieprzeznaczonej dla Użytkownika,
13.2 blokowanie dostępu do Serwisu innym Użytkownikom lub Spółce,
13.3 dokonywanie bez zgody Spółki zmian w Serwisie,
13.4 zamieszczanie w Serwisie bez zgody Spółki treści o charakterze bezprawnym, w tym zamieszczanie informacji handlowych lub jej rozsyłanie do Użytkowników,
13.5 podszywanie się pod innych Użytkowników,
13.6 naruszanie praw, w tym praw osobistych, osób trzecich, w szczególności innych Użytkowników. 

 

§ 4 Rezerwacja Wydarzeń

1. Informacje o Wydarzeniach zamieszczone w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2. Koszt udziału w Wydarzeniu, w tym poszczególnych usług świadczonych w ramach Wydarzenia lub innych świadczeń dostępnych w ramach Wydarzenia, podawany jest w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. W trakcie dokonywania Rezerwacji Użytkownik:

3.1 wybiera Wydarzenie, w którym planuje wziąć udział,
3.2 wskazuje zakres usług lub innych świadczeń spośród proponowanych przez Spółkę, z których zamierza skorzystać, w szczególności sposób transportu lub warunki zakwaterowania,
3.3. wskazuje liczbę osób, na rzecz których dokonuje Rezerwacji oraz podaje dane takich osób wymagane przez Spółkę,
3.4 otrzymuje podsumowanie, wskazujące wybrane przez Użytkownika Wydarzenie, zawierające dane dokonującego Rezerwacji Użytkownika oraz innych wskazanych przez Użytkownika Uczestników, wybrane opcje dodatkowe z wyszczególnieniem kosztów, łączną cenę do zapłaty, wysokość zaliczki i terminy płatności,
3.5 w przypadku przerwania opisanej powyżej procedury Rezerwacji lub zawarcia Umowy na którymkolwiek etapie nie dochodzi do zawarcia Umowy,
3.6 zawarcie Umowy następuje z chwilą wyboru przez Użytkownika odnośnika (linku) z opisem „Kupuję i płacę”.

4. Po dokonaniu Rezerwacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji wysłana zostanie wiadomość zawierająca informacje dotyczące daty i numeru dokonanej Rezerwacji.

5. Niedokonanie przez Użytkownika zapłaty w terminie określonym w Umowie uprawnia Spółkę do odstąpienia od Umowy w terminie kolejnych 21 dni bez konieczności dokonywania dodatkowych wezwań do spełnienia świadczenia (umowne prawo odstąpienia). 

 

§ 5 Dokonanie płatności

1. Spółka umożliwia dokonanie zapłaty za Wydarzenia, w których Użytkownik zamierza wziąć udział, w następujący sposób:

1.1 przelewem na rachunek Spółki,
1.2 przelewem przy wykorzystaniu systemów transakcyjnych Przelewy24.

2. Niektóre spośród wskazanych sposobów zapłaty mogą być niedostępne dla poszczególnych Wydarzeń.

3. W przypadku płatności przelewem, Spółka przystąpi do wykonania Umowy po otrzymaniu potwierdzenia dokonania przez Użytkownika przelewu przy wykorzystaniu systemów transakcyjnych lub po zaksięgowaniu środków na rachunku Spółki.

 

§ 6 Reklamacje dotyczące działania Serwisu

1. Nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać pisemnie na adres Spółki lub pocztą elektroniczną na adres biuro.paul@gmail.com. 

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 3 dni od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w działaniu Serwisu.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Spółkę w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Spółce.

4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj nieprawidłowości w działaniu Serwisu oraz datę jej wystąpienia. Użytkownik może też podać inne informacje, które w jego ocenie mogą mieć znaczenie dla poprawy działania Serwisu.

5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Spółka niezwłocznie poinformuje Użytkownika. 

 

§ 7 Odpowiedzialność 

1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, mających wpływ na korzystanie z Serwisu.

2. Spółka zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia działania poszczególnych funkcjonalności lub całego Serwisu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji lub modyfikacji infrastruktury technicznej.

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastruktura techniczną użytkownika.

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Użytkownika korzyści w związku z przerwami lub zakłóceniami o których mowa powyżej.

5. Za realizację usług obsługi płatności świadczonych przez osoby trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty, Spółka nie ponosi odpowiedzialności. 

 

§ 8 Zgoda wizerunkowa

1. Zgodę wizerunkową, bądź jej brak dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zgłoszeniowym.

2. Jeżeli zgłaszający osobę nieletnią nie jest jej prawnym opiekunem, to w celu wyrażenia zgody proszony jest o kontakt mailowy z biurem. 

3. Osoba, która zgłasza więcej niż jedną osobę nieletnią, zobowiązana jest do kontaktu drogą mailową w przypadku gdy nie wyrazi zgody wizerunkowej któregoś z uczestników.   

 

§ 9 Spory

1. Spory pomiędzy Spółką, a Użytkownikiem dotyczące udostępnienia Serwisu należą do właściwości sądów powszechnych właściwych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami właściwym miejscowo w sprawach wskazanych w § 9 ust. 1 Regulaminu będzie sąd, w którego okręgu siedzibę ma Spółka.

3. Użytkownik będący konsumentem jest uprawniony do pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w sprawach wskazanych w § 9 ust. 1 Regulaminu, w szczególności przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, których lista dostępna jest pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. W celu wszczęcia takiej procedury konieczne jest wypełnienie wniosku o rozpoznanie sprawy na formularzu udostępnianym w sekretariatach sądów i na stronach internetowych sądów i wniesienie go do sądu. 

 

§ 10 Inne postanowienia

1. Spółka ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu.

2. Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanej zmianie Regulaminu z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem, na stronie Serwisu, a Użytkownicy zarejestrowani także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownicy zarejestrowani będą mieli możliwość zaakceptowania zmian Regulaminu lub wypowiedzenia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1/03/2020 roku. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu Paul Academy Sp. z o.o. 

Polityka prywatności “Paul Academy” 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym zawarli Państwo umowę.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pisemnie na adres Paul Academy Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie, przy Al. Niepodległości 719/1 lub pocztą elektroniczną na adres biuro.paul@gmail.com.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
Brak możliwości odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umów:

4.1
o świadczenie usług, jeżeli Spółka wykonała w pełni taką usługę za Państwa wyraźną zgodą po uprzednim poinformowaniu Państwa przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utracie Państwo prawo odstąpienia od umowy,
4.2 w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Spółka nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
4.3 o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. 

 

Regulamin wpłat za wyjazdy, wycieczki, odwołanie wyjazdu

1.Regulamin wpłat został sporządzony w oparciu o Kodeks Cywilny, art. 394.

2. Uczestnik wycieczki, zwany dalej Wpłacającym, wpłaca zaliczkę na poczet umowy organizacji wycieczki w dniu zawarcia umowy na konto Organizatora wycieczki.

3. Zaliczka w wysokości do 30 % kwoty wycieczki.

4. W przypadku wykonania umowy zaliczka zostaje zaliczona na poczet ceny wycieczki.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, tj. rezygnacji Wpłacającego z wycieczki, zaliczka przepada na rzecz Organizatora wycieczki.

6. Odwołanie Wyjazdu
6.1 Paul Academy Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu najpóźniej w 10-tym dniu przed rozpoczęciem wyjazdu z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń uczestników wyjazdu wymaganej do jej zorganizowania, wynoszącej 80% miejsc planowanych na dany wyjazd.
6.2. Paul Academy Sp z o.o. ma prawo odwołania wyjazdu w każdym czasie w przypadku wystąpienia zdarzenia noszącego cechy siły wyższej.
6.3 W przypadku odwołania wyjazdu z przyczyny określonych w ust. 6.1 i 6.2 powyżej, Paul Academy Sp. o.o. zwróci Klientowi wszystkie wniesione świadczenia.

7. Klient może zrezygnować z wyjazdu przed jego rozpoczęciem.
7.1. Rezygnacja z wyjazdu przez Klienta wymaga pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności. Oświadczenie należy złożyć bezpośrednio w biurze Paul Academy Sp. z o.o. lub pocztą listem poleconym na adres Paul Academy Sp. z o.o.
7.2. W każdym wypadku Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej na rzecz Paul Academy Sp. z o.o. kwoty po potrąceniu rzeczywiście poniesionych przez Paul Academy Sp. z o.o. kosztów.
7.3. Paul Academy Sp. z o. o. informuje, że koszty potrąceń kształtują się następująco:
do 50 dni przed dniem wyjazdu – 30%
od 49 do 35 dni przed dniem wyjazdu – 40%
od 34 do 20 dni przed dniem wyjazdu – 60%
na 20 dni przed dniem wyjazdu lub później: 70-100%
7.4. W przypadku, gdy wpłacona przez Klienta kwota nie pokrywa rzeczywiście poniesionych przez Paul Academy Sp. z o.o. kosztów, Paul Academy Sp. z o.o. uprawniony jest do dochodzenia różnicy od Klienta.